Bestil demo
eSeller Cloud Platformen levere en robust skalerbar og fleksibel infrastruktur baseret på Microsoft Azure, SQL og .NET.

Features og funktioner

eSeller cloud tilbyder i standard en lang række features og funktioner. Dette gør det muligt at få en konkurrencedygtig webshop uden at skulle kode alt muligt fra bunden. De enkelte moduler skal blot konfigureres i admin eller via data integration til ERP systemet. Flere gange i året opdateres webshoppen automatisk med nye moduler. Læs mere om funktionaliteten her.

Sikker og pålidelig

Placeringen af vores platform er på Microsoft Azure samt et tæt samarbejde med sikkerhedseksperter sørger for at du kan sove trygt og roligt. Sikkerhedsopdateringerne rulles automatisk ud i servicevinduer.

Bestil demo

Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED

Ethvert salg og enhver leverance fra A/S ScanCommerce – herefter benævnt SC – sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andre vilkår er skriftligt aftalt med SC’s kunde. Enhver afvigelse fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være anført i kundens ordre eller lignende, er derfor ikke en del af aftalegrundlaget mellem SC og køber, medmindre skriftlig accept deraf foreligger fra SC. Såfremt der mellem SC og kunden foreligger øvrigt kontraktmateriale har bestemmelser i det øvrige kontraktmateriale forrang frem for nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

 

2. LEVERANCENS OMFANG

SC har ejendomsretten til softwaren. Kunden tillægges en licens i form af en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset brugsret til softwaren. Kunden er pligtig til at respektere SCs og eventuelle underleverandørers til enhver tid gældende licensvilkår og ejendoms-/ ophavsret til dette programmel og er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med programmel, der er beskyttet af ophavsret eller ejendomsret. Særligt vedr. abonnement forudsættes det, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos SC.

2.a Dokumentation og vejledning

Med leverancen kan der følge produktbeskrivelser og brugervejledninger for edb-udstyr og edb-programmel i det omfang, som dette er udarbejdet. Er det en forudsætning for kunden, at dette forefindes skal SC gøres skriftlig opmærksom herpå før tilbudsafgivelse. Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det lagrede materiale på SC’s servere følger den danske lovgivning, herunder etiske regler.

2.b Særlige betingelser vedr. licenser

Det er kundens eget ansvar, at det installerede/lagrede software på serverne i er fuldt licenseret og følger producenternes licensregler, hvis ikke andet er skriftligt aftalt med SC. For visse serverabonnementer er det SC, der forestår licensering af hele eller dele af den installerede/lagrede software. I sådanne tilfælde vil kunden blive gjort opmærksom på dette forhold ved kontraktindgåelse med SC. Ved ophør af serverparkabonnement hos SC påhviler det kunden selv at afinstallere eventuelt lejet software, som er licenseret gennem SC, inden serveren fysisk forlader SC’s lokationer. Sådanne software må ikke benyttes udenfor SC’s lokationer og i modsat tilfælde, vil kunden være erstatningspligtig til SC og/eller producenten. Ved eventuelt sagsanlæg/krav fra producent mod SC kan tilsvarende erstatning kræves fra kunden.

2.c Særlige betingelser vedr. hosted Navision

Ved hosting af Navision, hvor kunden lejer licensen ved A/S ScanCommerce, påhviler det kunden at advisere A/S ScanCommerce om alle objekt-, system- eller tabelændringer på systemet, der kan påvirke licensafgiften. Herunder gælder også ændringer, der er foretaget af eventuelle 3.parts leverandører. Såfremt kunden har tilkøbt egen dedikeret server eller anvender egne købte licenser, frafalder denne oplysningspligt.

2.d Særlige betingelser vedr. backup

Backup af software skal aftales særskilt med SC. Medmindre andet er aftalt tages der backup af servere. Det påhviler derfor kunden at få en udførlig skriftlig aftale vedr. backupprocedure, såfremt at der er specielle krav til tidspunkter for backup etc.

2.e Særligt vedr. diskplads & trafik

Hensigten med SC’s webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk eller FTP-arkiv for lagring af data filer som zip, mp3, mpeg, avi, jpg og lignende, men at fremstå som en fremvisnings-/butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download. SC tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning – dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale, som absolut ikke må forefindes på SC’s webservere. SC er altid suveræne i definitionen af begrebet ‘kontroversielt materiale’. Der beregnes trafikgebyrer 6 måneder bagud på løsninger på forbrug over 5 GB pr. måned, eller efter individuel aftale. Der tages udgangspunkt i gennemsnitsforbruget over en 6 måneders periode. Anvendt diskplads over det aftalte forbrug faktureres efter forbrug. Der beregnes ud fra den maximalt anvendte plads 6 måneder bagud. Såfremt at der ikke er aftalt et specifikt forbrug i kontrakten, tages der udgangspunkt i den mængde diskplads der er tildelt den pågældende ydelse i ScanCommerce’s standard kontrakter.

2.f Særligt vedr. understøttelse af browsere

SC’s standardsoftware er som udgangspunkt kun understøttet af nyeste version af browserne Microsoft Internet Explorer, samt Mozilla Firefox. Denne understøttelse er således alene gældende for det pågældende tidspunkt for implementeringen af standardsoftwaren. Kundespecifikke tilretninger, herunder men ikke begrænset af, grafiske designs eller opsætning, tilretninger på den af SC leverede standardsoftware, kan således forårsage en utilsigtet virkning i andre browsertyper. Med mindre andet er aftalt skriftligt er alle kundespecifikke opgaver, herunder estimater på opgaver, kun understøttet af nyeste version af browserne Microsoft Internet Explorer samt Mozilla Firefox for det pågældende tidspunkt for implementeringen af den kundespecifikke opgave.

2.g Særlige betingelser vedr. support

Support af software skal aftales særskilt med SC. Det påhviler derfor kunden at få en udførlig skriftlig aftale vedr. support, såfremt at der er ønske om en sådan ydelse.

 

3. PRIS OG BETALING

3.a Særlige betingelser vedr. shopsystem & betalingsmodul

Enhver anvendelse SC’s shopsystem eller betalingsmodul sker på de til enhver tid gældende vilkår i henhold til de generelle forretningsbetingelser, som abonnenten har accepteret ved tegning af abonnementsaftale med SC.

3.b Særlige betingelser vedr. timearbejde

Såfremt at der ikke er tale om fastprissager vil følgende være gældende. Salæret til SC fastsættes på grundlag af den tid, vi har brugt på sagen samt opgavens karakter. I specielle tilfælde forbeholder vi os ret til at relatere prisen til det ansvar, der er forbundet med opgaveløsningen, i kombination med den forbrugte tid.

Afregningen skal indeholde en tilstrækkelig beskrivelse af det arbejde, der kræves betaling for. Vi giver meget gerne et overslag over de forventede omkostninger ved opgaveløsningen, inden vi påbegynder en opgave for en klient, og påtager os gerne løbende at følge op på dette overslag og meddele, hvis det ser ud til, at overslaget ikke holder. Hvis der ikke kan gives et tilbud, oplyser vi hvilke hovedelementer, der indgår i det salær, der skal betales.

3.c Betaling

SC er berettiget til at fakturere betalingen for programmel, når fysisk levering er sket. Det betyder, at oprettelsesgebyrer samt driftsydelser vil blive faktureret fra oprettelsesdato. Fakturaer er forfaldne til betaling 8 dage efter fakturadato eller efter individuel aftale.

Ved forsinket betaling er SC berettiget til at opkræve en rente fra forfaldstidspunktet med den til enhver tid efter rentelovens regler fastsatte sats. SC skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret. Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, påkrav er afgivet og yderligere 10 arbejdsdage er forløbet uden betaling, kan SC i fornødent fald tilbageholde hele eller dele af yderligere leverancer eller gennem skriftlig meddelelse til kunden helt eller delvist hæve aftalen. Alle priser er angivet ekskl. merværdiafgift og andre offentlige afgifter, der måtte blive pålagt købet. Det påhviler kunden selv, at holde SC løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.

3.c.1 Særligt vedr. abonnement

Abonnementer faktureres halvårligt forud og kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter SC fremsender en bekræftelse. Abonnementet løber fra aftalens tegning og 6 måneder frem, hvorefter den hver 6. måned automatisk forlænges til en ny abonnementsperiode. Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.

3.d Reguleringer

Den til enhver tid gældende hosting pris indeksreguleres 1 gang årligt med 3 % for at følge markedsindekset. Indeksreguleringen tilskrives aftalen automatisk 1 år efter tegning af aftalen. SC forbeholder sig ret til løbende at ændre denne sats i henhold til udviklingen i nettoprisindekset. Vi forbeholder vi os ret til at tilpasse vores priser i henhold til ændringer i ydelsernes omkostningsniveau.

 

4. LEVERINGSTIDSPUNKT OG RISIKOOVERGANG

Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket, når softwaren er implementeret eller udleveret fra SC. SC påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering m.v. medmindre andet er aftalt. I de tilfælde, hvor SC efter aftale med kunden skal udføre installationen af produkterne, er leveringstidspunktet den dag, hvor produkterne fysisk overgives til kunden på det aftalte leveringssted eller installeres på kundens webhotel. Risikoen for produkterne overgår til kunden på leveringstidspunktet.

 

5. AFHJÆLPNING OG REKLAMATION

SC tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. SC er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. I overensstemmelse med nedenstående vilkår og med den hurtighed situationen kræver, er SC forpligtet til på egen bekostning at foretage afhjælpning af de fejl i produkterne, som gør, at disse ikke lever op til de aftalte specifikationer i produktbeskrivelsen.

SC’s ansvar omfatter ikke:

  • Fejl opstået som følge af kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør, der direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion.
  • Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med SC’s instruktioner.
  • Fejl opstået som følge af kundens manglende uddannelse eller anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelse fra kundens eller dennes personale eller tredjemands side eller ved andre omstændigheder, som ligger udenfor SC’s kontrol (force majeure)
  • Normal driftsvedligeholdelse såsom justering eller hvis anskaffelse af ekstra funktionalitet kræves.
  • Programfejl i underleverandørens produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse. Ønsker kunden at gøre mangler gældende for så vidt angår en underleverandørs produkt, skal dette meddeles SC, der herefter videregiver mangelbeskrivelsen til underleverandøren.
  • Indskrænkninger i systemets funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af kundens indlægning af programmel mv., der påvirker det af SC leverede.

For at påberåbe fejl eller mangler ved produkterne skal kunden anmelde fejlen eller manglen til SC straks efter fejlen er opdaget. Kunden skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. SC har kun ansvar for fejl, som påpeges inden 2 måneder fra leveringstidspunktet. Fejl der er indberettet til SC senere end 2 måneder efter implementering, vil blive rettet og afregnet pr. forbrugt tid til den aftalte timesats. Det er således kundens ansvar at teste softwaren samt at indberette fejl og mangler senest 2 måneder efter implementering. Garantiperioden for udstyr og programmel fra en underleverandør vil dog altid følge den pågældende underleverandørs garantiperiode.

Ved afhjælpning af fejl skal de berørte dele stilles til SC’s disposition i den dertil nødvendige tid. Disse foranstaltninger skal foretages i SC’s almindelige arbejdstid. På begæring skal repræsentanter fra kunden være til rådighed under SC’s arbejde.

Har kunden anmeldt fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan påregnes SC, skal kunden godtgøre de udgifter, SC måtte have haft i den sammenhæng. Godtgørelsen fastlægges ud fra SC’s til enhver tid gældende timesatser.

 

6. SÆRLIGT VEDR. SOFTWARE

6.a Særlige betingelser

Gælder der for den leverede software særlige licensvilkår/betingelser, gælder disse forud for nærværende. Det gælder, uanset om licensvilkårene stammer fra tredjemand eller er udarbejdet af SC.

6.b Brugsret

Kunden erhverver en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret for det aftalte antal brugere og/eller det aftalte antal licenser til det leverede software med eventuelt tilhørende moduler og skriftlig dokumentationsmateriale. Det leverede MS Dynamics NAV eSeller kit/software har Kunden ret til at installere på det maskinel, der er ydet licens til. Webshop software samt relaterede produkter afvikles på servere hos SC. Koden til webshop softwaren samt relateret software udleveres ikke, og der gives ikke adgang til denne udover hvad der kan tilgås fra administrationsdelen i softwaren.

6.c Kopiering af software

Kunden er uberettiget til at kopiere softwaren eller dele heraf bortset fra den ved installationen heraf nødvendige kopiering. Kunden er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplarer af det leverede software til backup eller arkiveringsformål, såfremt dette er nødvendigt for benyttelsen af det leverede. Eksemplarer fremstillet til backup eller arkiveringsformål er ligeledes underlagt nærværende licensvilkår.

6.d Ændringer

Kunden er uberettiget til at foretage ændringer i softwaren, herunder uberettiget til at forestå eller lade forestå reverse engineering eller dekompilering af softwaren, ud over hvad der måtte være tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning, som finder anvendelse på nærværende retsforhold. I tilfælde af, at Kunden eller tredjemand foretager indgreb eller ændringer i softwaren bortfalder SC’s forpligtelser i henhold til disse betingelser uden varsel, og SC fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenserne af sådanne indgreb eller ændringer. SC’s misligholdelsesbeføjelser består uændret.

6.e Overdragelse

Kunden er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive licensretten til softwaren til tredjemand. Softwaren må ikke uden særskilt aftale med SC herom anvendes i forbindelse med facility management, outsourcing, hosting eller lignende.

6.f Immaterielle rettigheder

SC har ophavsret og enhver anden rettighed til det leverede software eller er berettiget til at sublicensere dette på vegne af tredjemand. Kunden skal respektere SC’s/tredjemands rettigheder, og Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af softwaren til tredjemand. Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom Kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i softwaren eller på de medier, hvorpå softwaren leveres vedrørende rettighedsforhold, varemærker m. v. Kunden er forpligtet til at sikre, at softwaren og dokumentation opbevares utilgængeligt for tredjemand og at softwaren og dokumentationen ikke på anden vis kommer i tredjemands besiddelse.

6.g Afhjælpning af oprindelige fejl og mangler ved softwaren

Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve softwaren umiddelbart efter leveringen. Indtil 30 dage efter levering af softwaren er SC forpligtet til at levere en ny kopi af softwaren, såfremt et medium (f.eks. en cd-rom) ikke er læsbar. Softwaren kan – som anden software – indeholde uhensigtsmæssigheder eller mindre fejl. Sådanne mindre fejl og uhensigtsmæssigheder berettiger ikke Kunden til at afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. SC vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes i efterfølgende versioner af softwaren.

Dokumenterer Kunden skriftligt, at der foreligger en oprindelig fejl i softwaren, der har indvirkning på softwarens funktionalitet som helhed eller er til hinder for softwarens afvikling, er SC i indtil 2 måneder efter levering af software forpligtet til efter eget valg, enten vederlagsfrit at levere en ny version af softwaren uden fejlen, vederlagsfrit at rette fejlen, eller ophæve aftalen helt eller delvist og tilbagebetale det modtagne vederlag for softwaren mod tilbagelevering af samtlige Kundens versioner og kopier ad softwaren, manualer, tilhørende dokumentation m.v. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder (“work arounds”) , hvorefter fejlen ikke har en væsentlig indvirkning på Kundens anvendelse af softwaren. Kunden er afskåret fra at gøre yderligere kraveller mangelbeføjelser gældende mod SC. Softwaren gives i licens som det er og forefindes og uden andre tilsikringer, afhjælpningsforpligtelser eller misligholdelsesforpligtelser end de ovenstående. SC yder således ingen garanti for, at drift og afvikling af softwaren vil være uden afbrydelser eller fejlfri eller for at softwarefejl kan eller vil blive rettet.

6.h Krænkelse af tredjemands ret

SC er over for Kunden ansvarlig for, programmet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod Kunden, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er Kunden forpligtet til straks at give SC underretning herom. SC eller den tredjemand fra hvem SC har softwaren i licens, overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger og SC har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssag eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser. Såfremt der måtte blive givet dom i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er SC berettiget til efter eget valg enten at skaffe Kunden ret til forsat at benytte softwaren eller bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte softwaren med et andet program, der i det væsentlige har samme funktionalitet som softwaren, eller ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning mod at betale det af kunden erlagte vederlag. Kunden kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod SC.

6.i Markedsføring

SC er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende og det leverede som reference, herunder eventuelt med en kort beskrivelse af projekt af projektforløbet.

 

7. AFTALENS LØBETID, OPSIGELSE OG OPHÆVELSE

Aftalen løber uden tidsbegrænsning fra indgåelsestidspunktet.

7.a Særligt vedr. abonnement

Abonnementer tegnes i 6 måneders perioder. Kunden kan opsige indenfor 6 måneders-perioden med 30 dages varsel, men der vil ikke ske tilbagebetaling for den resterende abonnementsperiode. Såfremt kunden ikke opsiger inden for en 6 måneders-periode vil aftalen løbe videre i en ny 6-måneders-periode. SC kan til enhver tid opsige et abonnement med 30 dages skriftligt varsel. Såfremt SC opsiger et abonnement, vil abonnementsbetaling for den resterende abonnementsperiode blive tilbagebetalt til kunden. Gene af andre abonnenter og væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet vil blive betragtet som misbrug. SC er i enhver henseende suveræn i definitionen af hvorvidt der foreligger ‘misbrug’. I misbrugstilfælde kan SC uden varsel ophæve og lukke et abonnement.

7.b Særligt vedr. MS Dynamics NAV tillægsprodukter

Ved særskilt opsigelse af tillægsprodukter kan der i visse tilfælde påløbe ekstra omkostninger i forbindelse med udlæsningen eller deaktiveringen af det pågældende tillægsprodukt. Alle omkostninger hertil bliver faktureret til den enhver tid gældende timepris og skal afholdes af kunden ved opsigelse af tillægsproduktet.

 

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

SC’s erstatningsansvar er i ethvert skadestilfælde, begrænset til de samlede betalinger for edb-udstyr og edb-programmel. SC er dog i intet tilfælde, ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tabt avance, tabt data og disses reetablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill eller dagbods- eller konventionalbodskrav, som kunden måtte ifalde overfor tredjemand. Særligt for så vidt angår eventuelle produktansvarsskader påtager SC sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad, der følger af produktansvarsloven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er således udtrykkeligt fraskrevet.

I den udstrækning SC måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde SC skadesløs i samme omfang, som SC’s ansvar er begrænset efter nærværende betingelser.

 

9. FORCE MAJEURE

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for SC, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som SC ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, naturkatastrofer, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder samt mangler ved eller forsinkelse fra leverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. SC er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid, bliver umuliggjort pga. en eller flere af ovennævnte omstændigheder. Kunden har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor nævnt, hvis denne har varet i mere end 3 mdr.

 

10. EJENDOMSFORBEHOLD

Det solgte (inklusiv tilbehør), hvorom gælder, at kunden erhverver ejendomsretten, er solgt med ejendomsforbehold og er SC’s ejendom, indtil kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostning samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af SC på kundens vegne. Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, forpligter denne sig til ikke at pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det solgte uden SC’s samtykke. Ejendomsretten til programmel overgår på intet tidspunkt til kunden.

 

11. VÆRNETING OG LOVVALG

Eventuelle tvistigheder mellem parterne skal afgøres endeligt ved voldgift, efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration) og afgørelsen skal træffes efter dansk ret.